5048 5304
حویلی فروشی دارای سه اطاق
اسم   احمد تاریخ   2017-12-28
تلیفون   0799073630 ولایت   بدخشان
ایمیل  
اسم منطقه   ولایت بدخشان کری نزدیک میدان هوای
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت  60,000 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   خانه
حویلی مدرن دارای سه اطاق یک دهلیز سه تشناب یک برنده و با داشتن گنجایش پارکینگ چهار موتر چاه آب نوشیدنی و چاه فاضل آب و صحن حویلی سر سبز با داشتن درختان مثمر
قیمت 60000$ دالر با جور آمد
علاقمندان می توانند جهت اطلاع به شماره ذیل تماس بگیرند 0799073630
5048 5304