6537 3815
به 5 الی 10 جریب زمین زراعتی ضرورت دارم
اسم   Ahmad تاریخ   2017-07-05
ولایت   بدخشان
ایمیل  
اسم منطقه   Baharak, Faizabad
قیمت   افغانی نوعیت  ضرورت دارم کتگوری   زمین
به 5 الی 10 جریب زمین زراعتی آبی در مناطق ولسوالی بهارک و یا قره قوزی الی صمتی شهر فیض آباد موقعیت داشته باشد خریدار هستم.
6537 3815