14 10338
آپارتمان کرایی دو اطاقه باشد .
Name   استاد فهیم Date   2021-07-08
Phone   0799301199 Province   Kabul
Region   شهرک عرب ها قصبه، بلاک های قصبه
Amtaa
Rent   AFN Type  For Rent Category   Apartments
به آپارتمان کرایی دو اطاقه در ساحه شهرک عرب ها قصبه و بلاک های قصبه ضرورت دارم.
لطفن به شماره ذیل به تماس شوید.
0799301199
14 10338