د امتعه د استفادی شرایط

امتعه ستاسی هر ډول شخصی او سوداګریځ خبرتیاوی په وړیا توګه خپروي.

داعلانونو د خپرولو سره تاسی ددغی تړون سره خپله موافقه څرګندوی چی ټول اعلانونه چی د هر موضوع ،انځور او لینک درلودونکی وی او د امتعه په واسطه نشراویا ددی وب پاڼی سره ارتباط ورکول کیږی ټول مسئولیت یی ستاسی (شخص او یا شرکت) په غاړه دی. امتعه د هغو دمحتویاتو په اړه او یا دهره معامله چی ددوه کسانو(اخیستونکی او خرسونکی) په مینخ کی کیږی هیڅ ډول مسئولیت نه لری. امتعه دهر مطلب د نه نشرولو او یا لری کولواختیار لری ولی په دی باندی مجبوره نده.

ټول اعلانونه چی ددی لاری څخه خپریږي حتمی ده چی داسلام د قوانینو او دافغانستان د اساسی قانون په موافقت سره وی.