امتعه هر نوع اعلانات شخصی و تجارتی شما را بطور رایگان نشر میکند .

شخصی تجارتی
وارد کردن ایمیل اختیاری میباشد، اگر ایمیل تان را ننویسید شما نمیتوانید اعلان تان را حذف ویا تجدید نمائید.
تنها تلیفون
تنها ایمیل
هردو تلیفون وایمیل
>>Valid formats: jpg, jpeg, png, gif >>Max image size 3MB
اعلان تانرا بعد ازفرستادن باید از طریق پیام (اس ام اس) تائید کنید در غیرآن صورت نشر نخواهد شد.