587 8856
اپارتمان سه اطاقه کرایی
نوم   فرهاد نیټه   2019-07-18
ټلیفون   0786951334 ولایت   کابل
د سیمی نوم   سرک 5 پروژه تایمنی
کرایه  14,000 افغانی څرنګوالی  دکرایی لپاره کټګوري   اپارتمان
یک باب اپارتمان سه اطاقه کرایی، یک تشناب یک آشبزخانه آفتاب رخ آب شیرین، برق مستقل واقع سرک 5 پروژه تایمنی کوچه مکتب کاردان. برای معلومات بیشتر به شماره 0786951334 به تماس شوید..
587 8856