2228 6506
خانه گروی دارای دو اتاق و یک دهلیز و حمام
نوم   سلیمان نیټه   2018-05-26
ټلیفون   0730700226 ولایت   کابل
د سیمی نوم   ناحیه ۱۳ ایستگاه گولاهی مهتاب قلعه دشت برچی کابل افغانستان
Amtaa
بیه  350,000 افغانی څرنګوالی  د ګروۍ لپاره کټګوري   کور
خانه گروی یک منزله دارای دو اتاق و یک دهلیز و حمام.
2228 6506