4244 4489
یوه 1000 متره ځمکه په دوهم عینو مینه په D2 کی په 50 سړک ده پارک سره
نوم   داود رهنمایی معاملات نیټه   2017-09-20
ټلیفون   0700190007 ولایت   کندهار
د شرکت نوم   داودرهنمایی معاملات
د سیمی نوم   دوهم عینو مینه
بیه  6,000 ډالر څرنګوالی  دخرڅلاولپاره کټګوري   ځمکه
D2 ainomena with park
4244 4489