3808 3819
ساخت بلند منزل معیاری برای شرکتهای ساختمانی به داوطلبی داده میشود
نوم   Rashid Ahamd نیټه   2017-07-04
ټلیفون   0786366704 ولایت   کابل
بریښنالیک  
د سیمی نوم   کابل افغانستان
Amtaa
بیه   افغانی څرنګوالی  معلوماتی کټګوري   ځمکه
ساخت بلند منزل معیاری برای شرکتهای ساختمانی به داوطلبی داده میشود
3808 3819