6474 2545
يو عراده موټر تویوتا 2005 د خرڅلاو لپاره
نوم   لطف الله نیټه   2017-02-15
ټلیفون   0700351551 ولایت   کندهار
د سیمی نوم   کندهار ښار
بیه  4,200 ډالر څرنګوالی  دخرڅلاولپاره کټګوري   موټر
مارک  ټویوټا دتولیدکال  2005 رنګ  سپین ګیربکس  اتومات
سوندمواد  پطرول کیلومتر  25000-50000
پریمو جپانی سپین رنګ نو واریده بی اسناده ۲۰۰۵ مادل په ۴۲۰۰ دالره
6474 2545