6679 2340
سراچه جرمني بدون پليټ و اسناد ګمرکي ضرورت دارم
نوم   وحيد الله نیټه   2017-01-26
ټلیفون   0786980182 ولایت   کندهار
د سیمی نوم   کندهار ښار
بیه   افغانی څرنګوالی  اړتیا لرم کټګوري   موټر
سراچه کانتينري (بدون اسناد ګمرکي) ضرورت دارم . رنګ موتر مهم نيست ولي ثابت بودن موتر شرط است
6679 2340