10141 103
به دو عراده موتر مارسیدیس 2002 و یا 2003 ضرورت دارم
نوم   NAC نیټه   2016-08-08
ټلیفون   0790698225 ولایت   کابل
بریښنالیک  
د سیمی نوم   Kabul
Amtaa
بیه   افغانی څرنګوالی  اړتیا لرم کټګوري   موټر
کمیته ناروی برای افغانستان درنظردارد دوعراده موتر برای پروژه فزیوتراپی با مشخصات ذیل خریداری نماید
1- موتر ایستانه (ISTANA) که در افغانستان به آن مرسیدیس (Mercedes) نیز می گویند
2- مادل موتر باید حداقل 2002 و یا 2003 باشد
3- ماشینش باید توربو باشد
4- بهنر است بی پلیت باشد با اسناد معتبر گمرک ومکتوب بالای ریاست ترافیک داشته باشد.
5- در صورت داشتن پلت قانونی باید اسنادش الآ تاریخ خرید پاک باشد
6- موتر باید، 4 سیته بوده و از هر جهت نو و در حالت خوب باشد
7- موتر باید به رنگ سفید، نقره ای و یا سبز تیره باشد.

هر شخص ویا کمپنی که به شرایط فوق موترتهیه کرده میتواند به دفتر کمیته ناروی برای افغانستان الآ یک هفته بعد ازتاریخ اعلان به آدرس ذیل مراجعه نماید. شرایط راملاحظه نموده ودرخواست را اخذ نماید.
آدرس دفتر کمیته ناروی برای افغانستان: نوایی وات، سرک نمبر3، خانه نمبر 294، شهر نو، کابل، افغانستان

شماره تماس: 0790698203
10141 103