10149 95
موتر تویوتا فورنر 2000 فروشي
نوم   احمدفريد نیټه   2016-08-08
ټلیفون   0786486835 ولایت   کابل
د سیمی نوم   كارته چهار
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
بیه  7,800 ډالر څرنګوالی  دخرڅلاولپاره کټګوري   موټر
مارک  ټویوټا دتولیدکال  2000 رنګ  نقره ای ګیربکس  اتومات
سوندمواد  پطرول کیلومتر  50000-75000
يك عراده موتر فورنر رنگ نقريي پليت منفي4 بيدون تكر اسنادپاك
10149 95