788 9673
موتر خلیجی کاملا ثابت 2005
اسم   جاوید تاریخ   2020-06-24
تلیفون   0707247474 ولایت   کابل
اسم منطقه   مکروریان اول
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت  7,600 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   موتر
مارک  تویوتا سال تولید  2005 رنگ  سفید گیربکس  اتومات
موادسوخت  پطرول
موتر خلیجی کاملا ثابت خانگی مودل 2005 بدون تکر ماشین بدون تفت و بخار اسناد تازه تجدید شده سه سال پاک پلیت منفی 2 پنج خانه یی کاملا ثابت.
788 9673