771 9672
شرکت ساختمانی و سرک سازی حیدری
اسم   Najebullah تاریخ   2020-06-23
تلیفون   0767618178 ولایت   کابل
اسم منطقه   کابل
قیمت  200 دالر نوعیت  کاریابی کتگوری   مواد ساختمانی
طرح، دیزاین، و تطبیق نقشه های:
• ساختمان های رهایشی؛
• ساختمان های تجارتی؛
• ساختمان های صنعتی؛
• ساختمان های عام المنفعه؛ و
• شهرک ها.
0731919026
0767618178
771 9672