891 9570
یک باب اپارتمان چهار اطاقه کرایی
اسم   هارون تاریخ   2020-04-28
ولایت   کابل
ایمیل  
اسم منطقه   سرک ۱۰ تایمنی سابقه، مقابل هوتل کیو کابل نزدیک شهرنو
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
کرایه  270 دالر نوعیت  کرایی کتگوری   اَپارتمان
یک باب اپارتمان چهار اطاقه در بهترین موقعیت کابل با مشخصات ذیل به کرایه داده میشود:
چهار اطاق که دو آن آفتاب رخ میباشد؛
دو تشناب عصری؛
یک آشپزخانه با الماری؛
سهولت پارکنگ برای موتر و آب؛
برق مستقل؛
منزل دوم.
آدرس: سرک دهم تایمنی سابقه، مقابل هوتل کیو کابل، لب سرک قیر
کرایه: 270$ با اندک جور آمد
شماره تماس: 0708080644
891 9570