995 9466
فروش یک تخت میز ارایش با همه اسباب
اسم   فرید تاریخ   2020-03-03
تلیفون   0777511371 ولایت   کابل
اسم منطقه   خیرخانه
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت   افغانی نوعیت   فروشی کتگوری   فرنیچر
تخت با میزش قیمت ۳۰۰۰۰
تخت طفل قیمت ۵۹۹۹
تخت کاملان جدید میباشد و توشک فومی اصلی میباشد
و تخت طفلانه هم جدید میباشد
995 9466