930 8810
خرگوش خانگی برای فروش عاجل
اسم   zaki تاریخ   2019-07-13
تلیفون   0780961227 ولایت   کابل
اسم منطقه   خیرخانه سرک شتل
  من مجموعاً ( 5) اعلان دارم. برای دیدن آنها به اینجا کلیک کنید.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت  550 افغانی نوعیت   فروشی کتگوری   حیوانات
یک جوره خر گوش اصلی و خانه گی که بسیار هوشیار و انتیک به قیمت بسیار کم به فروش عاجل میباشند.
930 8810