1153 8650
( مژده )آرایشگاه امریکایی آغاز به کار کرد
اسم   City mall تاریخ   2019-06-18
تلیفون   93775273727 ولایت   تمامِ افغانستان
اسم شرکت   www.citymallsalon.com
اسم منطقه   Shar e now
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت   قیمت نامعین نوعیت  معلوماتی کتگوری   زیورات
( مژده )آرایشگاه امریکایی آغاز به کار کرد
1153 8650