1329 7876
به يك تن خانم پرستار ضرورت میباشد
اسم   hakim تاریخ   2019-01-19
تلیفون   0795021916 ولایت   کابل
ایمیل  
اسم منطقه   Kabul
قیمت   افغانی نوعیت  کاریابی کتگوری   کارمند
به يك تن خانم پرستار در سرك ١٥ وزير اكبر خان ضرورت دارم برأي معلومات بيشتر به تماس شوند
1329 7876