1421 7782
خدمات دیگوریشن داخلی و نمای ساختمان
اسم   Najebullah تاریخ   2019-01-02
تلیفون   0785170032 ولایت   کابل
اسم منطقه   کابل
قیمت  15 دالر نوعیت  کاریابی کتگوری   خدمات
خدمات دیگوریشن داخلی و نمای ساختمان
اجرا کارها کناف راویز و گچ پذیرفته میشود
اگر خانه های مدرن و زیبا میخواهد با به تماس شوید
شماره تماس
0785170032
0702876745
1421 7782