1459 7746
به یک‌ تن‌ استاد انگلیسی شخصی ضرورت دارم
اسم   ماهر تاریخ   2018-12-25
تلیفون   0781909022 ولایت   کابل
اسم منطقه   شاه شهید ناحیه ۸ کابل
قیمت  4,000 افغانی نوعیت  کاریابی کتگوری   آموزش
در ناحیه هشتم شاه شهید شهر کابل به یک تن استاد انگلیسی شخصی ضرورت میباشد اشخاصیکه در آموزش زبان‌ انگلییسی تجربه کافی دارد لطف نموده به شماره ذکر شده تماس‌ حاصل نماید.
0781909022
1459 7746