1965 7238
نیاز به چند تن کارمند برای پاک کاری
اسم   پاکیزه و درخشان تاریخ   2018-09-23
تلیفون   0775709116 ولایت   کابل
ایمیل  
اسم شرکت   پاکیزه و درخشان
اسم منطقه   Kabul
قیمت   نوعیت  کاریابی کتگوری   خدمات
پاکیزه و درخشان یک نهاد خدماتی ثبت و راجستر شده وزارت تجارت میباشد، که کارگران (جوالی) ها، پاک کار ها، رنگمال ها، برقی ها و باغبان ها را رایگان راجستر مینماید تا زمینه کار را برایشان فراهم سازد. اشخاص علاقمند میتوانند به شماره ذیل تماس بگیرند.
0775709116
1965 7238