2513 6690
به یک باب هوتل ورستورانت درساحات ذکر شده بطور کرایه ضرورت دارم
اسم   مجاهد تاریخ   2018-06-27
تلیفون   0778844779 ولایت   کابل
اسم منطقه   شهر نو. مندوی. کوته سنگی. بازار افشار. پل سرخ..
  من مجموعاً ( 2) اعلان دارم. برای دیدن آنها به اینجا کلیک کنید.
قیمت   قیمت نامعین نوعیت  ضرورت دارم کتگوری   هوتل ها
به یک باب هوتل ورستورانت درساحات ذکر شده بطور کرایه ضرورت دارم
2513 6690