2099 5802
یو نت دندان
اسم   حاحی محمد عمر تاریخ   2018-02-20
تلیفون   0788256388 ولایت   کابل
اسم منطقه   خیر خانه
  من مجموعاً ( 2) اعلان دارم. برای دیدن آنها به اینجا کلیک کنید.
Amtaa
قیمت   دالر نوعیت   فروشی کتگوری   صحت
فروش عاجل یونت دندان از کمپنی Chiunq Xina
1.Unit .Cx 8000 with Compressor 2100
2. Unit cx 2305 3000$ with Compressor 3 Unit.cx2311 with Compressor 2500 $ 4.Digital Xray 1250$.10 nn 1
2099 5802