4590 4613
رستورانت فعال برای فروش با امتیاز
اسم   رستورانت تاریخ   2017-10-03
تلیفون   0767900300 ولایت   کابل
اسم منطقه   شهر نو سرک مسجد هراتی ها کابل
Amtaa
قیمت  12,000 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   هوتل ها
رستورانت فعال با تمام تجهیزات برای فروش .

با جور امد

خریدار واقعی به تماس شود
4590 4613