4647 4556
نیاز به وظیفه دارم در بخش آشپزی برای هوتل ها و ارگان های شخصی و دولتی
اسم   احمد زرگری تاریخ   2017-09-27
تلیفون   0788756110 ولایت   کابل
اسم منطقه   غیر محدود
قیمت   افغانی نوعیت  کاریابی کتگوری   هوتل ها
سن 45 ساله آشپز هستم نیاز مبرم به وظیفه آشپزی دارم
4647 4556