4866 4874
رستورانت و قیلون سرای با امتیازات و وسایل اش برای فروش.
اسم   Omid تاریخ   2017-10-29
تلیفون   0799009996 ولایت   کابل
ایمیل  
اسم منطقه   بازار چهار قلعه وزیر آباد
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت  3,000 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   هوتل ها
رستورانت یاران که در بازار چهار قلعه وزیر اباد موقعیت دارد با امتیاز و تمام وسایل اش به فروش میرسد. رستورانت مذکور دارای دو اشپزخانه جای مخصوص فامیل و مجهز با تمام وسایل و دیګور شده میباشد. همشریان که خواهان خرید ان است به شماره داده شده تماس بګیرندږ
4866 4874