5229 3974
کافی شاپ مجهز و روی کار برای فروش
اسم   Baharam Mir تاریخ   2017-07-23
تلیفون   0793100499 ولایت   کابل
اسم منطقه   ساحه چشمه دوغ
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت  8,500 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   هوتل ها
یک باب کافی شاپ مختص به جوس، آیسکریم، شورمه، بیف برگر، مطبق، لسی و سمبوسه که در مسیر راه پروان شمال موقعیت دارد برای فروش است

کافی شاپ شامل اجزای ذیل میباشد

یک باب آشپزخانه با وسایل
خود کافی شاپ و محل خانمها
ساحه باز برای آقایان
ماشین آیسکریم
فریزز
یخچال
میز چوکی های عصری و دیگر وسایل جوس، آشپزخانه و
صفحه فیسبوک معجون یکی از پر بیننده ترین صفحات در حال رشد است که یک امتیاز بسیار خوب محسوب میشود

علاقمندان میتوانند با ما در تماس شده بعد از دیدار از ساحه در قیمت جور آمد نمایند
5229 3974