4381 3246
اسکرین LED از کمپنی LINSN پکسل 16 با تمام تجهیزات و کمپیوتر آن
اسم   جمشید تاریخ   2017-04-24
تلیفون   0777221873 ولایت   کابل
اسم منطقه   کارته پروان ناحیه دوم امنیتی
قیمت  4,800 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   تلویزیون
اسکرین LED پکسل 16 به اندازه 2/2 که هر کابین آن 1 مترمربع میباشد با تمام تجهیزات و یک پایه کمپیوتر آن جهت فروش برای متقاضیان ابلاغ شد.
4381 3246