2630 496
نقاشی رنگ روغنی
اسم :  خالد شمس
تلیفون :  0786453515 ولایت :  کابل تاریخ :  2013-10-15
اسم منطقه :  مکروریان
قیمت : 1,500 دالر نوعیت :  فروشی کتگوری :  وغیره
تابلو رنگ روغنی بزکشی به سایز 60x80 برای فروش زینت خانه شما
برعلاو‌ۀ فسبوک شما میتوانید نظریات تانرا از طریق هاتمیل و یاهو نیز درینجا بنویسید .
www.amtaa.com