4400 2175
نیاز به یک عراده بنز 2005
اسم   نجيب الله تاریخ   2017-01-12
تلیفون   0799185353 ولایت   کابل
اسم منطقه   هرات
Amtaa
قیمت  10,000 دالر نوعیت  ضرورت دارم کتگوری   موتر
مارک  بنز سال تولید  2005 رنگ  سفید گیربکس  اتومات
موادسوخت  پطرول کیلومتر  100000-125000
به يك عراده موتر مرسدس بنز ضرورت دارم
4400 2175