3844 1736
تلویزون 48 انچ سمسنگ جدید همرا با بست دیواری جدید
اسم   ذبیح الله تاریخ   2016-12-07
تلیفون   0706010093 ولایت   کابل
اسم منطقه   دهبوری کابل
  من مجموعاً ( 2) اعلان دارم. برای دیدن آنها به اینجا کلیک کنید.
Amtaa
قیمت  450 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   تلویزیون
تلویزون 48 انچ سمسنگ جدید همرا با بست دیواری جدید
3844 1736