1010 5110
یک دربند حویلی فروشی دارای چهار اتاق، دو تشناب و یک آشپزخانه، تهکو
اسم   Mohammad Haseeb Noori تاریخ   2017-11-13
ولایت   کابل
ایمیل  
اسم منطقه   پل هوایی سرک چهل متره کوتل خیرخانه شهرک صلح کوچه 26 مسجد جامع حضرت علی
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت  33,000 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   خانه
یک دربند حویلی فروشی به مساحت دو بسوه زمین (200) متر مربع، دارای چهار اتاق، دو تشناب، یک آشپزخانه، نیمه تهکوه، راه زینه به منزل دوم، گراژ برای پارک کردن موتر، برق دولتی، نل آب بام آن ایزوگام، تعمیر یادشده گادری بوده و به میلغ 33000 دالر به فروش می رسد.
1010 5110