2360 911
موتر انفنتی نو وارد
اسم :  عنایت الله
تلیفون :  0777866883 ولایت :  کابل تاریخ :  2013-11-23
اسم منطقه :  شهر نو کابل
قیمت : 14,000 دالر نوعیت :  فروشی کتگوری :  موتر
سال تولید : 2004 رنگ : سیا گیربکس : اتومات
مارک : نیسان موادسوخت : پطرول
کیلومتر : 10000-25000
یک موتر انفنتی به رنگ سیاه دارای پلیت ....5- دارم. موترم شش سلندر است مصرف تیل آن کم میباشد و به مدت یک هفته میشود که وارد کابل نموده ام. دوستا های که علاقمند موتر مذکور است لطفا به شماره تلیفون فوق در تماس شوند. علاقمندان به فیس بوکم عکس ها ره دیده میتوانند.
https://www.facebook.com/enayatullah.akbari1/posts/591832897528589?comment_id=6310513&offset=0&total_comments=24&notif_t=feed_comment
برعلاو‌ۀ فسبوک شما میتوانید نظریات تانرا از طریق هاتمیل و یاهو نیز درینجا بنویسید .
www.amtaa.com