4151 5898
زمین فروشی دو جریب زمین که مساحت 40 بسوه
اسم   محمد ولی تاریخ   2016-05-23
تلیفون   0791270022 ولایت   کابل
اسم منطقه   للندر- ولسوالی چهارآسیاب
قیمت  30,000 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   زمین
دو جریب زمین که مساحت 40 بسوه را احتوا میکند واقع قریه للندر -ولسوالی چهارآسیاب بوده وآماده فروش عاجل میباشد. از خریداران واقعی خواهش میشود که به شماره تماس که در بالا ذکر شده به تماس شود.
4151 5898