281 9519
خدمات حقوقی و مشورتی عبدالوارث خپلواک و عبدالواجد ناصری
اسم   عبدالوارث تاریخ   2020-02-20
تلیفون   0799472172 ولایت   کابل
ایمیل  
اسم منطقه   ولایت کابل ده افغانان آسمائی واټ آسمائی پلازا منزل 5
Amtaa
قیمت   نوعیت  معلوماتی کتگوری   خدمات
دارالوکاله عبدالوارث خپلواک و عبدالواجد ناصری
این دارالوکاله دارای وکلای مدافع مجرب،مسلکی و متخصص بوده و خدمات حقوقی اعم از مشوره ووکالت را برای اشخاص حقیقی و حکمی ملی و بین المللی ارائه مینماید. اصول صداقت، محرمیت، اعتماد و احترام متقابل مبنای روابط ما با موکلین میباشد.
 ارائه مشوره های حقوقی در عرصه های مختلف حقوقی
 وکالت دفاع و پیش برد قضایای حقوقی اعم مدنی، جزائی و تجارتی در مراجع عدلی و قضائی
 ترتیب دفاعیه و اعتراضیه در قضایای حقوقی با توجه به معیار های قانونی
 ترجمه اسناد حقوقی اعم از نکاح خط، تذکره، قباله و غیره مطابق معیار های پذیرفته شده
 میانجیگری و حکمیت در قضایای حقوقی
 تهیه و ترتیب قرار داده های تجارتی داخلی و بین المللی
 طی مراحل اسناد مختلف حقوقی اعم تذکره، نکاح خط، قباله و غیره در مراجع موبوطه
 انجام پروژه های تحقیقات حقوقی
 برنامه های آگاهی دهی های حقوقی
 ثبت علایم تجارتی
بیلانس سازی نهادهای خصوصی (پوهنتون ها ، مکاتب ها ، شفاخانه ها ، موسسات و غیره تشبثات تجارتی)
 بررسی اسناد مالیاتی نهاد های انتفاعی و غیر انتفاعی.
 جمع آوری و پروسس آمار و ارقام مالیاتی.
 ایجاد نرم افزارهای حسابداری.
 تجدید جواز شرکت ها با ارایه اظهار نامه مالیاتی.
 پروپوزل نویسی.
281 9519