4914 4212
یک عدد رستورانت سیار که از کانکس ایتالیوی ساخته شده است
اسم   امان الله تاریخ   2017-08-22
تلیفون   0797215216 ولایت   کابل
ایمیل  
اسم منطقه   kabul
Amtaa
Amtaa
Amtaa
قیمت  4,000 دالر نوعیت   فروشی کتگوری   هوتل ها
یک عدد رستورانت سیار مجهز با تما وسایل ضروری یک رستورانت فست فوت یا غذا های زود پز که دارای تجهزات ذیل میباشد به قیمت 4000 دالر به فروش میرسد.
دارای میزهای مجهز آشپز خانه
یک دانه گریل یا تاوه گازی مخصوص رستورانتها - جدید
یک دانه منقل پنچ خان ای نکلی مخصوص رستورانتها - جدید
یک دانه دیگ چپس پزی چند خانه ای مخصوص رستوانتها - جدید
و دیگر تجهیزات ضروری یک رستورانت فست فوت یا برای غذاهای زود پز
رستوران مذکوز آماده استفاده میباشد و موقعیتش نظر به تقاضای خریدار تعین میشود.
4914 4212