50 10393
فروش عاجل سراچه بالینو 1999
Name   محمد الیاس صمیم Date   2021-09-19
Phone   0747146367 Province   Kabul
Email  
Region   کابل
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  2,000 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Suzuki Year  1999 Color  Blue Gear  Manual
Fuel  Petrol
موتر ثابت خانگی دارای ماشین g 18 و سیستم گازی کمپنی به ضمانت کم مصرف رنگ آبی پلیت ننگرهار اسناد یک سال باقی داخل موتر سوپر صالون شیشه ها برقی دارای سیستم تلویزون و سوند بوفر تایر و ویلکپ جدید بدون عوارض قیمت 2000$ با جورامد شماره تماس 0747146367 و 0700479351
50 10393