69 10392
خانه ۱۰ بسوه یی ۹ دارای اطاق کلان
Name   احمد یاسر Date   2021-09-19
Phone   0093783320104 Province   Kabul
Email  
Region   خانه نمبر ۱۲ سرک شتل کوچه ۱۷ پروزه جدید خیرخانه
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  50,000 $ Type  Mortgage Category   Houses
یک دربند حویلی به مساحت ۱۰ بسوه که در ۴ بسوه آن تعمیر و باقی حویلی با درختان مثمر سر سبز میباشد.
تعمیر آن در دو منزل داری ۹ اطاق کلان ۲ آشپزخانه و ۶ تشناب میباشد و حویلی از دو طرف به دو کوچه راه دارد و کوچه ها همه پخته کاری میباشند.
هر دو منزل دارای راه مستقل آب و برق مستقل میباشد.
با تمام فرش و وسایل به گرو داده میشود.
نوت: در صورت خرید جورامد دارد.
69 10392