25 10390
فروش یک دربند حویلی، عاجل
Name   Ahmad Date   2021-09-11
Phone   0781525675 Province   Kabul
Region   ناحیه هفتم، سرک دهمراد خان، نیله باغ، نزدیک بازار ده دانا
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  18,500 $ Type  For Sale Category   Houses
فروش عاجل یک دربند حویلی دارای:
چهار اتاق در دو منزل
دو حمام
آشپزخانه بزرگ در منزل سوم
بام کتاره شده
آب و برق
الماری و کابینیت
نو ساخت
0781525675
25 10390