1 10414
خانه گروی 20 هزار دار کاملا جدی لنتری
Name   Masood Date   Today
Phone   0093786865669 Province   Kabul
Region   بگرامی
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  20,000 $ Type  For Sale Category   Houses
خانه گروی دارای 5 اطاق عصری کاملا لنتری
سه تشناب
یک آشپزخانه
گراچ که گنجایش 5 موتر را دارد
دارای آب و برق
20 هزار دالر
ادرس –بگرامی پروژه شاروالی نزدیک سرک عمومی
شماره وتس اپ
0093764068653
1 10414