14 10044
آپارتمان کرایی دارای 2 اطاق واقع داودزی سنتر
Name   shirzad Date   2020-11-16
Phone   0708527169 Province   Kabul
Region   آپارتمان کرائی واقع مرکز تجارتی داودزی مقابل گلبهار سنتز شهر کابل
Amtaa
Rent  110 $ Type  For Rent Category   Apartments
اّپارتمان کرائی واقع شرکت تجارتی داودزی سنتر، مقابل گلبهار سنتر شهر کابل دارای 2 اطاق عصری و مجهز، یک تشناب عصری و یک اشپزخانه
به کرایه ماهانه 110 دالر امریکایی به کرایه داده میشود علاقمندان میتواند به تلیفون نمبر 0786466664 تماس گیرد. ویا از طریق وتساف (0786466664) مسج نماید .
14 10044