279 10031
يك باب اپارتمان فروشي 5 اطاقه آفتاب رخ بسيار لكس و مقبول
Name   Jamshed shams Date   2020-11-16
Phone   0799410296 Province   Kabul
Email  
Region   سرك پنجم پروژه تايمني بالوی مکتب‌ دولتی‌ و‌ کودکستان‌
  I have totally ( 28 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  75,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
وآپارتمان فروشی دوبلکس 5 اطاقه کاملاً آفتاب رخ،
مشخصات آپارتمان:
تعداد اطاق: 5 باب، راه مهمان خانه جداگانه همراه با تشناب، دارای صالون بزرگ (8*6) 48 مترمربع
تشناب: 4 باب
آشپزخانه: 1 باب اوپن
دهلیز بزرگ روشن
مساحت: 400 مترمربع
ساحه آبادی: 240مترمربع
منزل: ششم بدون لفت
مکتب‌ دولتی‌ و‌ کودکستان‌ -کلینیک وبازارها
جوار مسجد شریف و الماری دار
دارای سیستم لفت، مرکزگرمی، اطفایه، دک کثافات و سیستم آیفون در هرواحد، تهکو بلند منزل برای پارکنگ وسایط میباشد
قیمت مجموعی مبلغ: 75000$ هزار دالر امریکایی (با اندک جورآمد)
سریال نمبر: 03
وآدرس سرک پنجم پروژه تایمنی عقب شفاخانه المر
برای معلومات بیشتر:آدرس‌ : دفتر‌مرکزی‌ سرک‌ پنجم پروژه‌ تایمنی‌
شماره تماس: what\\\'s up/messenger imo+93799410296
ایمیل: Jamshid.shams84@gmail.com
ویبسایت: Shams property\\\'s
279 10031