64 10246
یک دربند حویلی فروشی
Name   فقیری Date   2021-05-23
Phone   0773774274 Province   Kabul
Email  
Region   Kabul
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  34,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یک دربند حویلی فروشی موقعیت کابل، کوتیسنگی عقب سرای تخنیکی وسایط بنام پغمان، خانه خامه طرف قلعه واحد بازار کوتیسنگی موتر رو است ولی گراج ندارد خانه 11 هم از سرک بازآر کوتیسنگی قباله عروفی، دارای برق و آب بمبه و نل، موقعیت نزدیک بازار بازار کوتیسنگی، شفاخانه ها و مکاتب. نظر به ضررت به فروش میرسد.
قیمت مذکور جور آمد دارد!
64 10246