19 9984
تویوتا کرولای ۲۰۰۵ بسیار ثابت یا مالچه با فرونر ۲۰۰۵
Name   منصور Date   2020-10-18
Phone   0781336336 Province   Kabul
Region   سلیم کاروان
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  7,450 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  2005 Color  White Gear  Automatic
Fuel  Petrol Km  75000-100000
نوعیت موتر : دوهزار پنچ نقره ایی
پلیت : آخر منفی دو
کمره دار ، شیشه عقب مکمل برقی ای سی و بخاری فعال به کمنت جواب داده نمیشود
نوت: لطفن اگر دنبال پلیت موتر میگردین مزاحم نشوین اگر دنبال موتر خوب مه در خدمت شما به کمنت جواب داده نمیشود
19 9984