26 9977
بخاری ترکی
Name   فهیم Date   2020-10-15
Phone   0791219979 Province   Kabul
Region   شهرک پروان سه
Price  8,000 AFN Type  For Sale Category   Home Items
بخاری ترکی برای فروش فقط یک سال استفاده شده خریدار به این شماره به تماس شود 0791219979
26 9977