28 9975
به یک نفر صفاکار یا کاریگر از طبقه اناث ضرورت است
Name   امان الله Date   2020-10-13
Phone   0700223067 Province   Kabul
Email  
Region   شهر نو عقب مسجد حنظل
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price   AFN Type  Jobs Category   Job seekers
به یک نفر صفاکار یا گاریگر اناث که منزلش نزدیک باشد به خاطر کار های خانه ضرورت است. علاقمندان میتوانند که به شماره تیلفون بالا به تماس شوند
28 9975