29 9974
بخاری های دیزلی مستعمل
Name   Sharaf u din Date   2020-10-13
Phone   0744480777 Province   Kabul
Region   کارته نو
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  10,000 AFN Type  For Sale Category   Home Items
بخاری دیزلی (قابلیت سوخت دیزل)
مستعمل با مصرف کم و گرمایش بیشتر ساخت Switzerland
برای معلومات بیشتر به شماره 0744480777 به تماس شوید
29 9974