8 9857
کتاب آمادگی امتحانات بست های خدمات ملکی
Name   mozamel Date   2020-09-06
Phone   0747952813 Province   Kabul
Company   Book store
Region   Karte sakhi
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  350 AFN Type  For Sale Category   Services
کتاب جدید چاپ شده برای امتحانات بست های خدمات ملکی که از منابع معتبر، و تأیید شده کمیسیون در تألیف آن استفاده شده است.
نام کتاب‌‌: آمادگی امتحانات بست های حمایوی سوم الی ششم خدمات ملکی
نویسنده: مزمل وردک
ناشر: انتشارات تایمز
تعداد صفحات: 376
قیمت: 350 افغانی
تحویلی دروازه انجینری پوهنتون کابل
تحویلی درب منزل در سرتاسر کابل 30 افغانی
برای بدست آوردن این کتاب به شماره ذیل به تماس شوید
0747952813
8 9857